วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบปลาายภาค 1/2555

ข้อสอบปลายภาค     ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายวิชา                  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า        รหัสวิชา        GEL๑๑๐๓
ผู้สอน                     อาจารย์ธิดารัตน์  สาระพล     อาจารย์พรจิตร จันทร์เปล่ง
                             อาจารย์ฉัตรกมล อนนตะชัย   อาจารย์เชษฐพัฒน์ ตระการ
                             อาจารย์สุธัญญา กฤตาคม       อาจารย์ประภาภรณ์ รัตโน
วัน/เวลาสอบ            ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.     (๒ ชั่วโมง)

 อย่าลืมมมมม ดินสอ 2B

๑.    ข้อสอบมีจำนวน ๘ หน้า(รวมปกข้อสอบ) ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อสอบ หากข้อสอบผิดปกติแจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบทันที
๒.    ข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย   ๕๒ ข้อ  ๒๖  คะแนน ข้อสอบอัตนัย ๔ ข้อ ๔ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คะแนน
๓.    ให้ทำข้อสอบทุกข้อในกระดาษคำตอบแบบปรนัย และอัตนัย
๔.    วิธีการสอบแบบปรนัย   ระบาย/ฝนข้อสอบ ด้วยดินสอดำ ชนิด 2B ขึ้นไป  อย่างชัดเจน  ลงในช่องคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  เท่านั้น
วิธีการสอบแบบอัตนัย   เขียนคำตอบอย่างชัดเจน ทุกข้อ ห้ามปล่อยว่าง และ ปล่อยวาง
๕.    นักศึกษา โปรดทำข้อสอบด้วยคุณลักษณะของ ผู้รู้สารสนเทศ


แนวข้อสอบ
บทที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ  ออกตั้งแต่ความหมาย และ กระบวนการสืบค้น ดูเพิ่ม Database Google OPAC
บทที่ 5 การประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกทุกหน้า ทุกรายละเอียด ทุกอย่าง
บทที่ 6 การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศ ออกรายละเอียดเล็กน้อย หนักที่การเขียนบรรณานุกรมของ
1. หนังสือ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทความวารสาร
3. เว็บเพจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น