วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บทความวิชาการ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมของไทย/ ธิดารัตน์ โชคสุชาติ

ให้นักศึกษา อ่านบทความ จากนั้นทำการวิเคราะห์สารสนเทศโดยการอ่าน พร้อมสรุปและเขียนบรรณานุกรม


รายละเอียดผู้เขียนบทความ
             ธิดารัตน์ โชคสุชาติ  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อบทความ
             ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมของไทย
ชื่อวารสาร
             วารสาร มฉก. วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             ปีที่ 14  ฉบับที่ 27 หน้าที่ปรากฎบทความ หน้า 99-112 จำนวน 14 หน้า

ลิงค์สำรองบทความ 2
ลิงค์บทความจากเว็บไซต์ 
หรือ
ลิงค์สำรอง กรณีดาวน์โหลดบทความจากลิงค์แรกไม่ได้
ลิงค์สำรองบทความ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น